Groep 5

Dit schooljaar (2015-2016) zijn er twee groepen 5:
 
 Groep 5   Suzanne van Gelder   Gehele week 
 
Technisch lezen
Er wordt gebruik gemaakt van de methode 'Estafette lezen'. Ook hier wordt op 3 niveaus gewerkt.
De kinderen uit de plusgroep maken de basisstof zelfstandig en krijgen daarnaast extra uitdaging in de vorm van verrijking- en verdiepingsstof. Op vrijdag krijgen zij instructie op hun niveau.
De basisgroep krijgen de reguliere instructie en maakt daarna de zelfstandige verwerking.
De verlengde instructiegroep krijgt ook de reguliere instructie en daarna nog verlengde instructie.

In groep 5 staat het automatiseren centraal; in vlot tempo woorden en zinnen vloeiend kunnen lezen. Plezier hebben in lezen is hierbij een belangrijke factor.
Om het tempo te verhogen worden iedere les woorden geflitst en geoefend met woordrijen en zinnen. Op dinsdagmiddag is er ‘kussentjes lezen’. De kinderen mogen van thuis een kussen en een eigen leesboek mee nemen en vrij lezen op een plek in de klas. De kinderen doen dit doorgaans met veel plezier.

Taal en woordenschat
In groep 5 wordt er gewerkt met de  nieuwe versie van de methode Taal Actief. Er zijn acht  thema’s en ieder thema duurt drie weken. Een thema wordt afgesloten met een toets. Deze methode besteedt ook  uitgebreid aandacht aan spelling en woordenschat. De verwerking wordt gemaakt op een tablet aan de hand van Snappet.

Spelling
De methode Taal Actief heeft een spellingsmodule. Deze loopt parallel met de thema’s van taal. In groep 5 worden verschillende spellingscategorieën aangeboden en ingeoefend. Na de instructielessen volgt er een oefendictee, zodat er gericht extra kan worden geoefend. Het thema wordt afgesloten met een controledictee.
De kinderen oefenen in het schrift en op de tablets.

Spreekbeurten
In groep 5 houden alle kinderen een spreekbeurt. Het onderwerp wordt vooraf besproken met de juf. Het gaat vooral om het leren jezelf te presenteren  aan de hand van een logische opbouw.

Begrijpend lezen
Er wordt gewerkt met de methode Nieuwsbegrip, waarbij gebruik wordt gemaakt van actuele teksten. Heel belangrijk bij begrijpend lezen is dat de kinderen leren samenvatten, verwijswoorden eruit kunnen halen en deze ook begrijpen. Ook worden er vaardigheden aangeleerd hoe zij moeilijke woorden kunnen begrijpen.

Rekenen
In groep 5 wordt gewerkt met de methode Alles Telt. Er wordt gewerkt in drie niveaus. De kinderen uit de basisgroep volgen de reguliere instructie en maken daarna zelfstandig de verwerking. De kinderen uit de plusgroep krijgen een verkorte instructie en maken daarna de zelfstandige verwerking. Ook krijgen zij meer uitdaging door middel van de verrijking- en verdiepingsstof. De kinderen uit de verlengde instructiegroep krijgen, naast de reguliere instructie, nog een verlengde instructie. Bij de verwerking wordt gebruik gemaakt van tablets (Snappet).
In groep 5 komen de volgende onderdelen aan bod: erbij en eraf-sommen tot de 1000, de tafels 1 t/m 10 en de deeltafels, analoog en digitaal klokkijken, meten, wegen, enzovoort.

Om goed te leren rekenen is het belangrijk dat bepaalde vaardigheden geautomatiseerd zijn. Daarvoor worden rekenactiviteiten ingezet van de methode 'Met sprongen vooruit'. 

Schrijven
Er wordt gewerkt met de methode Pennenstreken. In de voorgaande jaren hebben de kinderen de kleine letters en de hoofdletters geleerd. In groep 5 worden deze verder ingeoefend en wordt de liniering smaller. Tot de kerstvakantie hebben de kinderen in het schrift nog hulplijnen voor de lusletters, maar daarna niet meer.

Zaakvakken
Geschiedenis
Er wordt gewerkt met de methode Speurtocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van een lesboek en een werkschrift. De methode bestaat uit 6 blokken van 5 lessen en wordt afgesloten met een toets. Dit jaar komen de volgende onderwerpen aan de orde: de steentijd, de Grieken en de Romeinen, de Middeleeuwen (de ridders en de stad), ontdekken/uitvinden.

​Aardrijkskunde
Er wordt gewerkt met de methode De Blauwe Planeet. Deze methode bestaat uit 10 thema’s van 5 lessen en wordt afgesloten met een toets. De onderwerpen die aan bod komen, liggen dichtbij de belevingswereld van de kinderen: de straat, de winkels, grondsoorten, kaartkennis (topografie).

Biologie
Met de methode Natuniek wordt in groep 5 gewerkt, daarbij wordt gebruik gemaakt van een lesboek en een werkschrift. Biologie gaat niet alleen over de natuur, maar er worden ook onderzoekjes gedaan. Bijvoorbeeld met magneten en vloeistoffen. In het voorjaar wordt er weer gestart met de schooltuintjes.

Verkeer
In groep 5 wordt de methode Wijzer door het verkeer gebruikt. De kinderen leren de voorrangsregels en de verkeersborden.
Daarnaast hebben de kinderen drie keer per jaar een praktijkles op het plein aan de hand van School op Seef. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Aan het begin van het jaar bedenken de leerkrachten samen met de kinderen afspraken voor in de klas. Hierdoor worden de kinderen medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep. De methode ‘Kinderen en... hun sociale talenten ’ staat hierin centraal.

Creatieve vakken
Onder crea verstaan wij handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. Naast het verbeteren van de (fijne) motoriek spelen de eigen creativiteit, het zoeken van oplossingen en het vergroten van de taalvaardigheid  een belangrijke rol.

Gymnastiek
In groep 5 wordt er twee keer in de week gegymd. Zij krijgen les van een vakdocent. Tijdens de lessen wordt er vaak in circuitvorm gewerkt, dat bestaat uit drie onderdelen.
De kinderen dragen een korte broek, een t-shirt en gymschoenen. Lange haren worden in een staart gedragen in verband met de veiligheid.

Huiswerk
De kinderen krijgen af en toe huiswerk mee. Dit is vaak een verwerking van bekende stof, zodat de kinderen dit zelfstandig kunnen maken