Groep 6

ln groep 6 zijn de volgende leerkrachten:
 Yvonne Scheurwater  Maandag, donderdag en vrijdag 
 Marlon de Reuver  Dinsdag en woensdag

Technisch lezen
Bestaande uit AVI lezen in niveauleesboeken; Vloeiend en Vlot (om specifieke leesproblemen te oefenen); tempo lezen (lezen van woordrijtjes om het tempo te verhogen).
Ook wordt er geoefend met technisch lezen op de tablet. Met als doel om het leestempo te verhogen.

Taal
De lessen uit Taal Actief zijn opgebouwd rond een thema, waarin allerlei taalactiviteiten uitgevoerd worden. Zowel mondeling als schriftelijk; alleen of in wisselende groepjes. Een thema wordt afgesloten met een toets. Elke taalles begint met een oefening/dictee. Aan de hand van het aantal fouten wordt een vervolg opdracht gemaakt. Zo werkt iedere leerling op zijn eigen niveau. De verwerking voor taal en woordenschat vindt plaats middels de tablets (Snappet).

Woordenschat
De methode Taal Actief heeft ook een module voor woordenschat. Deze komt overeen met de thema’s van taal. Een woordenschat blok bestaat uit twee thema’s en wordt afgesloten met een toets. Op de tablets wordt de verwerking gemaakt door de kinderen.

Spelling
Spelling is onderdeel van de methode Taal Actief. Per thema worden er nieuwe spellingscategorieën aangeboden en oude herhaald. Tussentijds is er een signaaldictee, waarna er nog extra kan worden geoefend. Een thema wordt afgesloten met een controledictee. De regels worden zichtbaar opgehangen in de klas en de kinderen schrijven de nieuwe regels altijd op in hun schrift.
De verwerking vindt plaats middels de tablets (Snappet).
 
Begrijpend lezen
Bestaande uit tweemaal per week een les uit Nieuwsbegrip voor het inoefenen van leesstrategieën en om kennis te maken met allerlei verschillende soorten teksten.
De teksten van Nieuwsbegrip spelen in op de actualiteit.

Rekenen
De methode Alles Telt wordt voor rekenen gebruikt. Daarin komen in groep 6 de volgende onderdelen aan bod: de overgang van kolomsgewijs rekenen naar cijferend rekenen (tot 10.000). Er wordt kennisgemaakt met getallen tot 100.000. Daarnaast zijn de breuken nieuw. De klokken gaan tot en met de seconde; analoog en digitaal.
De verwerking vindt plaats middels de tablets (Snappet).

Schrijven
Er wordt gewerkt met de methode Pennenstreken. In de voorgaande jaren hebben de kinderen de kleine letters en de hoofdletters geleerd. In groep 6 worden deze verder ingeoefend en wordt de liniering smaller.

Zaakvakken
In groep 6 is er ook aandacht voor de vakken verkeer, biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Waar mogelijk leren de kinderen door zelf te ervaren. Ook filmpjes, animaties en Schooltv-lessen worden gebruik om het begrip te vergroten.

Geschiedenis
Er wordt gewerkt met de methode Speurtocht, waarbij gebruik wordt gemaakt van een lesboek en een werkschrift. De methode bestaat uit 5 blokken van 5 lessen en wordt afgesloten met een toets. Dit jaar komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: De Gouden Eeuw en Televisie en raketten.

​Aardrijkskunde
Er wordt gewerkt met de methode De Blauwe Planeet. Deze methode bestaat uit 8 thema’s van 3 lessen en wordt afgesloten met een toets. In groep 6 komt Nederland aan bod. Ook wordt er aandacht besteed aan de topografie van Nederland.

Natuniek
Met de methode Natuniek wordt in groep 6 gewerkt, daarbij wordt gebruik gemaakt van een lesboek en een werkschrift. In groep 6 komen de volgende onderwerpen aan bod: Gezondheid, Beweging, Planten en dieren en Techniek helpt jou. Biologie gaat niet alleen over de natuur, maar er worden ook onderzoekjes gedaan. 

Verkeer
In groep 6 wordt de methode Wijzer door het verkeer gebruikt. De kinderen leren de voorrangsregels en de verkeersborden.
Daarnaast hebben de leerlingen drie keer per jaar een praktijkles op het plein, aan de hand van School op Seef. 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Aan het begin van het jaar bedenken de leerkrachten samen met de kinderen afspraken voor in de klas. Hierdoor worden de kinderen medeverantwoordelijk gemaakt voor de sfeer in de groep. De methode ‘Kinderen en ……hun sociale talenten ’ staat hierin centraal.

Creatieve vakken
De creatieve vakken worden veelal geclusterd aangeboden. Op die manier krijgen de
leerlingen de gelegenheid een opdracht voor tekenen of handvaardigheid wat verder uit te werken. Onder de creatieve vakken wordt ook muziek verstaan.

Gymnastiek
Twee keer per week krijgen de leerlingen les van een vakleerkracht gym. In de lessen komen de verschillende facetten van spel en bewegen aan bod.   
Op woensdag hebben de kinderen een extra beweegmoment. In dit half uur worden verschillende spelen aangeboden. Het is de bedoeling dat de kinderen deze spelletjes zelfstandig in de kleine pauze kunnen uitvoeren, aan de hand van voorbeeldkaarten.